Mygtukaas 1

Partijos kalendorius

P A T K P Š S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Skyriaus įstatai

LSDP VILKAVIŠKIO RAJONO SKYRIAUS ĮSTATAI
2013-03-16

 

1.    BENDROJI DALIS

 

1.1. LSDP Vilkaviškio raj. skyrius yra LSDP sudėtinė dalis, jungianti Vilkaviškio savivaldybės teritorijoje esančias LSDP grupes.
1.2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LSDP statutu, LSDP programa, skyriaus įstatais.
1.3. Aukščiausias skyriaus organas yra konferencija.
1.4. LSDP Vilkaviškio raj. skyriaus grupių susirinkimai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau 1/3 narių, konferencijos – kai dalyvauja 2/3 delegatų. Partijos grupių, kurios narių skaičius ne didesnis nei 10, susirinkimas teisėtas, kai dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių. Skyriaus renkamų organų posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų narių. Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančių balsais. Aukštesnių partijos organų nutarimai yra privalomi žemesniems.
1.5. Partijos narys gali atstovauti skyriui tik gavęs skyriaus tarybos įgaliojimus.
1.6. Skyriaus būstinės adresas: J.Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis LT-70101.
1.7. Skyrius gali turėti savo himną, vėliavą.

 

2.    TIKSLAI IR VEIKLOS PRINCIPAI

 

2.1. LSDP Vilkaviškio raj. skyrius yra politinė organizacija, jungianti socialdemokratinių pažiūrų Vilkaviškio raj. gyventojus, siekiančius įgyvendinti laisvę, demokratiją, socialinį teisingumą ir solidarumą.
2.2. LSDP Vilkaviškio raj. skyrius siekia:
2.2.1. Puoselėti demokratiją, ginti žmogaus teises ir laisves, gilinti savivaldą.
2.2.2. Plėtoti politinę, socialinę, ekonominę ir kultūrinę demokratiją.
2.2.3. Įteisinti visų piliečių ekonominių ir socialinių galimybių lygybę, užtikrinti socialinį teisingumą ir gerovę visiems.
2.2.4. Įtvirtinti lyčių lygias teises ir galimybes.
2.2.5. Skleisti socialdemokratines idėjas.
2.3. Savo tikslus bei politinę programą LSDP Vilkaviškio raj. skyrius įgyvendina per savo atstovus Savivaldybės taryboje, LR Seime bei vykdomosios valdžios institucijose.
2.4. LSDP Vilkaviškio raj. skyrius dalyvauja savivaldybės,  Seimo, Europos Parlamento ir Prezidento rinkimuose, rengia rinkiminę programą

2.5. Savo veikloje LSDP Vilkaviškio skyrius vadovaujasi savanoriškumo, sąžinės laisvės, demokratiškumo, atvirumo, atsakomybės principais.

 

3.    STRUKTŪRA IR VALDYMAS

 

3.1. LSDP Vilkaviškio raj. skyrių sudaro grupės veikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.
3.2. Kiekvienas skyriaus narys privalo priklausyti konkrečiai grupei. LSDP narys, norintis pereiti iš vienos grupės į kitą, pateikia grupės pirmininkui prašymą. Sprendimas priimamas artimiausiame grupės tarybos posėdyje arba grupės susirinkime ir pateikiamas tvirtinti skyriaus tarybai.
3.3. Asmuo, stojantis į LSDP, turi pateikti raštu partijos skyriaus pirmininkui prašymą, kuriame turi būti dviejų LSDP narių, turinčių ne mažesnį kaip vienerių metų partinį stažą, rekomendacijas, o savo noru išstojusiam ar pašalintam iš LSDP ir norinčiam vėl į ją įstoti reikia trijų LSDP narių rekomendacijų. Stojantis į LSDP turi pasižadėti laikytis LSDP programos bei statuto. Į partiją narius priima grupės, skyriaus susirinkimas arba skyriaus taryba. Tuo atveju, kai į partijos narius priima partijos grupė, jos nutarimą tvirtina skyriaus taryba. Asmuo laikomas partijos nariu nuo skyriaus susirinkimo, ar skyriaus tarybos nutarimo priėmimo dienos. Įstojęs į partiją, užpildo LSDP nario įskaitos kortelę, jam išduodamas partijos nario bilietas.
3.4. Grupės savo veikloje vadovaujasi LSDP statutu, skyriaus įstatais, grupės nuostatais. Vykdo LSDP programą.
3.5. Aukščiausias skyriaus organas – skyriaus konferencija:
3.5.1. Svarsto partijos politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priima atitinkamus nutarimus.
3.5.2. Aptaria ir siūlo LSDP tarybai kandidatus į LR Seimo narius, kandidatą į LR Prezidentus ir EP narius.
3.5.3. Tvirtina partijos rinkimų programą vietos savivaldos rinkimams, pagal galiojančius įstatymus iškelia kandidatus į savivaldybių tarybas.
3.5.4. Kasmet išklauso skyriaus tarybos, finansų komisijos, etikos ir procedūrų komisijos bei savivaldybės LSDP frakcijos ataskaitas ir vertina jų darbą.
3.5.5. Kas 2 metai renka skyriaus pirmininką, skyriaus pirmininko teikimu jo pavaduotojus, tarybą, finansų komisiją ir etikos bei procedūrų komisiją. Skyriaus pirmininkas renkamas slaptu balsavimu. Kandidatams į skyriaus pirmininkus būtinas 2 metų nepertraukiamas partinis stažas.
3.5.6. Aptaria ir siūlo kandidatus į LSDP vadovaujančius organus.

3.5.7. Gali suteikti skyriaus garbės pirmininko vardą.
3.6. Skyriaus Taryba:

3.6.1. Šaukia konferenciją ne rečiau kaip kartą per metus.

3.6.2. Nustato normas renkant delegatus į konferenciją.

3.6.3. Vilkaviškio raj. skyriaus tarybą sudaro konferencijoje išrinktas skyriaus pirmininkas, skyriaus pirmininko pavaduotojai, grupių pirmininkai ir papildomas narys nuo grupių turinčių daugiau kaip 35. Pvz. (35-1, 70-2, 105-3 ir t.t.)

3.6.4. Pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių, iždininką, rinkimų štabo vadovą bei tvirtina savivaldybės tarybos LSDP frakcijos seniūną. Prireikus iš tarybos narių gali rinkti prezidiumą.

3.6.5. Organizuoja partijos nutarimų vykdymą, teikia visapusišką informaciją skyriaus nariams, registruoja partijos grupes, koordinuoja jų veiklą, tvarko partijos narių rėmėjų apskaitą, išduoda LSDP nario bilietus.

3.6.6. Organizuoja rinkimų (referendumų) kompanijas, parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas.

3.6.7. Priima sprendimus dėl koalicijų su kitomis partijomis ir politinėmis organizacijomis sudarymo savivaldybių tarybose, aptaria kandidatus į savivaldybės merus, merų pavaduotojus ir administracijos direktorius ir jų pavaduotojų pareigas pateikimo LSDP frakcijai savivaldybės tarybai.

3.6.8. Nuolat teikia rekomendacijas ir siūlymus partijos emiamiems savivaldybės tarybos nariams, talkina LSDP remiamiems Seimo nariams.

3.6.9.  Kasmet virtina skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą.

3.6.10. Skyriaus pirmininkui negalint eiti savo pareigų, jo galiojimus iki konferencijos taryba gali suteikti vienam iš pavaduotojų.

3.7. Skyriaus pirmininkas:
3.7.1. Vadovauja Vilkaviškio LSDP skyriaus ir tarybos darbui.
3.7.2. Skiria pavedimus tarybos nariams ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.
3.7.3. Siūlo konferencijai pirmininko pavaduotojų skaičių ir kandidatūras, nustato pirmininko pavaduotojų funkcijas ir veiklos kryptis, skiria jiems pavedimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.
3.7.4. Ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito konferencijai ir tarybai.

 

4.    LSDP VILKAVIŠKIO RAJONO SKYRIAUS VEIKLA SAVIVALDYBĖS TARYBOJE

 

4.1. Vilkaviškio raj. skyrius programinius tikslus įgyvendina per remiamus savivaldybės tarybos narius, atitinkamą partijos frakciją, koaliciją.
4.2. Savivaldybės tarybos frakcija nuolat derina savo veiklą su skyriaus taryba, atsižvelgia į jos rekomendacijas ir pasiūlymus, už savo veiklą atsiskaito jai ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
4.3. LSDP remiami Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybių tarybų nariai turi teisę dalyvauti atitinkamų LSDP tarybų posėdžiuose ir kalbėti. LSDP nariai – savivaldybių tarybų nariai turi teisę dalyvauti skyriaus tarybos posėdyje su sprendžiamojo balso teise.
4.4. Jei savivaldybės tarybos narys nevykdo partijos rinkimų programos ir nesilaiko partijos statuto reikalavimų, tai skyriaus tarybos sprendimu jis gali netekti paramos ar būti pašalintas iš partijos.

 

5.    SKYRIAUS LĖŠOS IR TURTAS

 

5.1. LSDP Vilkaviškio raj. skyrius turtą sudaro: lėšos, vertybiniai popieriai, įsigytas arba paaukotas inventorius ir įrengimai bei nekilnojamasis ir kita įstatymais nedraudžiamas turėti turtas. Skyriaus lėšas sudaro jos narių nario mokestis, leidybinės veiklos pajamos, piliečių bei visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos ir kitos teisėtai gautos pajamos.

 

6.    SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS

 

6.1. Skyrius likviduojamas konferencijos sprendimu.
6.2. Likvidavus skyrių, organizacinius klausimus sprendžia LSDP prezidiumas.